сряда, 27 април 2016 г.

Кризисен PR с корона / Crisis Communication With a CrownF. 1 Recto 22,5х15 cm
Въпросът с кръщението на българския престолонаследник Борис, княз Търновски е един от най-наболелите в българското следосвобожденско публично пространство. Разкъсван между обещанието, дадено на бурбонската династия, първородният му син да е с католическо вероизповедание и желанието на българския народ да има православен наследник на престола на 22 януари 1896 г. (две години след раждането на престолонаследника) цар Фердинанд I обнародва своето решение – миропомазването на бъдещия цар Борис III в лоното на православната църква. За да притъпи негативите от публичния дебат, Фердинанд I афишира широко своето решение чрез печата. Настоящият документ е единичен двустранен отпечатък (ректо и версо), с който се обявява финалната воля на монарха. На лицевата страна е изображението на младия престолонаследник с обява за датата на покръстването, а на гърба е самият манифест

    
F. 1 Verso 22,5х15 cm
The issue of the baptism of the Bulgarian Crown Prince Boris, Prince of Turnovo was one of the most pressing in the post-liberation Bulgarian public space. Torn between the promise given to the Bourbon Dynasty that his firstborn son will be a Catholic and the desire of the Bulgarian people to have an Orthodox heir to the throne, on January 22 1896 (two years after the birth of the Crown Prince) Tsar Ferdinand I of Bulgaria promulgated his decision - the Chrismation of the future tsar Boris III in the bosom of the Orthodox church. To mitigate the negative impact of public debate Ferdinand I makes public his decision using widely the means of the press. This document is a single-leaf print (Recto and Verso), which announces the final will of the monarch. The Recto consists of an image of the young heir and the announcement of the date of conversion, while the back is the manifesto itself.

~~

Няма коментари:

Публикуване на коментар