вторник, 24 май 2016 г.

Книготърговската реклама в действие/Bookseller's Ad in ActionТърговският печат на Иван Б. Касъров (1854–1894). Касъров маркира с него книгите, които продава.
Хоризонтално: Книжарница на Ив. Б. Касъров, София
Вертикално: Отвор.[ена] през 1885 год.
В: Хун, Артур Ернст фон. Из българските бурни времена. Русе : Скоропеч. Ст. Ив. Роглев, 1890. с. I. БИЦ на УниБИТ.

  ~~ 

Trade stamp of Ivan B. Kasarov (1854–1894). Kasarov stamps with it the books he sells.
Horizontal: Bookstore of Iv. B. Kasarov, Sofia
Vertical: Estab.[lished] in year 1885
In: Huhn, Arthur Ernst von. Iz Balgarskite burni vremena. Russe: Skoropech. St. Iv. Roglev, 1890. p. I. SULSIT Library.


Няма коментари:

Публикуване на коментар